Изисквани, съхранение, обработка и трансфер на лични данни от МАКСКАР-БГ ООД. Политика за поверителност.

С попълването на каквито и да било лични данни в сайта maxcar.bg декларирате, че предоставяте своите лични данни доброволно за доставянето на стоки или за изпълнението на услуги, които поръчвате от „Макскар-БГ“ ЕООД. Вашите лични данни се обработват при спазването на съвременни организационни и технически стандарти за информационна сигурност, и се предоставят на трети страни само в рамките на необходимото за изпълнение на вашите поръчки. По всяко време можете да оттеглите предоставеното съгласие и да преустановите ползването на наши стоки и услуги.
 
„Макскар-БГ“ ЕООД е Администратор на лични данни (регистриран под №398538 от 26.02.2014 г. в КЗЛД) и има определено Длъжностно лице по защита на данните (също вписано по надлежния ред в КЗЛД).

Събирани лични данни

„Макскар-БГ“ ЕООД събира чрез страницата си https://maxcar.bg минимално нужните лични данни от своите клиенти. Те са ни нужни, за да осъществим доставката по куриер, на поръчка направена в нашия електронен магазин:

Ние не изискваме показване на лични документи и не правим техни копия! 

Обработка на информация

Обработката на вашите лични данни се осъществява само от служители на нашата компания, при спазването на съвременни организационни и технически стандарти за информационна сигурност. Достъпа до нея е защитен с няколко нива за сигурност:

Съхранение на вашите лични данни

Данните които събираме се съхраняват в изцяло електронен вид (без хартиени копия) на следните места:

Предаване на лични данни

Предоставяме събраните данни на следните трети страни с които имаме договорни отношения:

Никаква част от вашите лични данни не се предава на трети страни извън територията на Европейския съюз.

Вашите права

Имате право по всяко време свободно и безпрепятствано да оттеглите съгласието си да обработваме ваши лични данни – без това да ви обвързва с каквито и да било допълнителни условия. Имате също така следните права:
 
 
Горните действия можете да извършите сами от от вашия потребителски профил в нашата страница или да изискате ние да изпълним указанията ви – за което можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или по телефон. Имайте предвид, че изтриване и ограничаване по-нататъшното обработване на личните ви данни може да бъде осъществено само частично – доколкото законът (например Закона за счетоводството) ни задължава за определени срокове да съхраняваме и обработваме определени данни.
 
Ако не сте доволни от действията ни във връзка със защитата на вашите лични данни, можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните или да подадете жалба срещу нашите действия пред КЗЛД или пред Съда.
 
Длъжностно лице по защита на данните:
Aдpиан Илиeв
гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2
www.Advocati.org
 
Комисия за защита на личните данни:
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров №2
www.CPDP.bg
 
Софийски районен съд:
гр. София 1216, бул. Цар Борис III №54
www.SRS.Justice.bg

Съгласно регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, всеки наш клиент има право да поиска неговите лични данни да бъдат променени или заличени от нашите информационни архиви. Можете да го направите от вашия потребителски профил в нашата страница или като се свържете по телефона с молба към нас.

Платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr